Motywowanie pracowników jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy

Praca napisana naprawdę solidnie obroniona na 5, nie powielana, z załącznikami 96 str. Doskonale może posłużyć jako pomoc do napisania własnej pracy.

WPROWADZENIE 3

ROZDZIAŁ I. MOTYWACJA – POJĘCIA OGÓLNE 4
1.2 ISTOTA MOTYWACJI 4
1.3 PROCES MOTYWACJI 6
1.4 MODELE MOTYWACJI 8
1.4.1 Model podstawowy 8
1.4.2 Model zintegrowany 9
1.5 MOTYWOWANIE A MOTYWACJA 10
1.6 RODZAJE MOTYWACJI 11

ROZDZIAŁ II. NIEMATERIALNE I MATERIALNE ŚRODKI W PROCESIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 13
2.1 POBUDZANIE MOTYWACJI 13
2.2 ŚRODKI MOTYWACYJNE 13
2.2.1 Środki przymusu 13
2.2.2 Środki zachęty 14
2.2.3 Środki perswazji 14
2.3 POZAPŁACOWE ŚRODKI POBUDZANIA MOTYWACJI 16
2.3.1 Świadczenia zabezpieczające 17
2.3.2 Świadczenia materialne 19
2.4 WYNAGRODZENIA 20
2.4.1. Formy płac 21
2.4.2. Systemy płac oparte na kwalifikacjach 23

ROZDZIAŁ III. TEORIE MOTYWACJI 25
3.1 INSTRUMENTALNA TEORIA MOTYWACJI 25
3.2 TEORIA X I Y D. MCGREGORA 25
3.3 TEORIE PROCESU 27
3.4 TEORIA WARTOŚCI OCZEKIWANEJ 27
3.5 TEORIA CELU 29
3.6 TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI 30
3.7 TEORIE OPARTE NA ZASPAKAJANIU POTRZEB 31
3.8 PRZEGLĄD TEORII MOTYWACJI- PODSUMOWANIE 34

ROZDZIAŁ IV. PRÓBA WERYFIKACJI EMPIRYCZNEJ TEORII HERZBERGA I MASLOWA 36
4.1 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE BADAŃ EMPIRYCZNYCH. 36
4.2 HIPOTEZY BADAWCZE 37
4.3 DOBÓR METODY BADAWCZEJ 37
4.4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 41
4.4.1 Rozkład płci i wieku w populacji 42
4.4.2 Rozkład wykształcenia i zarobków w badanej próbie 43
4.5 ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH 44
4.5.1 Weryfikacja teorii Maslowa 45
4.5.2 Weryfikacja teorii Herzberga 49
4.6 WERYFIKACJA HIPOTEZ I INTERPRETACJA WYNIKÓW 56

ZAKOŃCZENIE 58
SPIS TABEL 60
SPIS RYSUNKÓW 60
SPIS WYKRESÓW 61
BIBLIOGRAFIA 62
ZAŁĄCZNIKI 64
ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ ANKIETY 65
ZAŁĄCZNIK 2: STABELARYZOWANE WYNIKI ANKIETY 70

image_pdf
Kategorie ZZL