Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Praca poświęcona jest zagadnieniu motywacji, definicji wydawać by się mogło, że bardzo zrozumiałej i prostej a jednak trudnej i złożonej. Praca ma 60 strony.

Motywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem to niezastąpiony dziś czynnik w inspirowaniu i motywowaniu ludzi, nadawaniu kolorytu ich życiu i w realizacji ich marzeń i celów jakie codziennie sobie stawiamy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

WSTĘP 1

I GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 4
1.1. Zarys historyczny zarządzania personelem 4
1.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia 9
1.3. Cele i zadania systemu ZZL 10
1.4. Rola specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 15

II UWARUNKOWANIA I INSTRUMENTY MOTYWOWANIA LUDZI DO PRACY 21
2.1. Istota i rodzaje motywacji 21
2.2. Modele motywacji w organizacjach 24
2.3. Koncepcje motywacji 26
2.3.1. Teorie potrzeb (treści) motywacji 26
2.3.2. Teorie procesu motywacji (poznawcze) 32
2.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji 34

III WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW NAGRADZANIA DO KSZTAŁTOWANIA MOTYWACJI 37
3.1. Nowe podejście do nagradzania pracowników 37
3.2. Pozamaterialne motywowanie 39
3.3.Analiza finansowych i pozafinansowych metod motywowania 41
3.4. Rola wynagradzania w działalności motywacyjnej 42
3.5. Wpływ nagradzania w organizacji 44
3.5.1.Wpływ nagradzania na postawy 45
3.5.2. Wpływ nagradzania na zachowanie 46
3.5.3. Wpływ systemów nagradzania na motywację 46

IV MOTYWOWANIE JAKO ELEMENT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 47
4.1. Efektywna działalność firmy 47
4.2. Założenia i cele programu motywacyjnego 49
4.3. Techniki oddziaływania na pracowników 50

ZAKOŃCZENIE 54
SPIS TABEL 59
SPIS RYSUNKÓW 59

image_pdf
Kategorie ZZL