Motywowanie jako funkcja zarządzania

praca magisterska, Politechnika Radomska

Wstęp 3
1. Miejsce funkcji motywacji w procesie zarządzania 5
1.1 Funkcjonalne a strukturalne ujęcie procesu zarządzania 5
1.2 Wpływ stylu zarządzania na motywowanie w przedsiębiorstwie 7
1.2.1 Styl zarządzania a motywowanie 8
2. Teoretyczne podstawy funkcji motywacji 19
2.1 Pojęcie i rodzaje motywacji 19
2.2 Modele motywacji w organizacjach 23
2.2.1 Ogólne modele motywacji 23
2.2.2 Szczegółowe modele motywacji 25
2.3 Koncepcje motywacji 27
2.3.1 Hierarchia potrzeb Maslowa 28
2.3.2 Teoria ERG Alderfera 30
2.3.3 Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 30
2.3.4 Teoria oczekiwań 33
2.3.5 Teoria sprawiedliwości 38
2.3.6 Teorie X i Y McGregora 39
2.3.7 Teoria Z Ouchiego 42
2.3.8 Osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda 43
2.3.9 Teoria wzmocnienia Skinnera 45
2.3.10 Nowe podejście do motywowania 49
3. Instrumenty pobudzania motywacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach 51
3.1 Zasady kształtowania składników wynagrodzenia 55
3.1.1 Różnicowanie wynagrodzeń za pomocą form płacy 58
3.1.2 Kształtowanie płacy zasadniczej 59
3.1.3 Premia jako instrument motywowania 70
3.1.3.1 Systemy premiowania i ich charakterystyka 71
3.1.3.2 Warunki skutecznego premiowania 75
3.1.4 Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia 76
3.1.5 Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 79
3.1.6 Brak reakcji na zachęty płacowe 82
3.1.7. Zwiększenie skuteczności wynagradzania 84
3.2 Kafeteryjne systemy wynagradzania 87
3.3 Pozostałe środki pobudzania motywacji 90
3.3.1 Materialne środki pobudzania motywacji 90
3.3.2 Awans jako środek motywacji 95
3.3.3 Szkolenie i rozwój jako narzędzie motywowania pracowników 97
3.3.4 Komunikacja jako narzędzie motywowania do pracy 101
3.3.5 Organizacja pracy jako źródło motywacji 102
3.3.5.1 Rotacja pracy – planowa zmiana stanowisk pracy 104
3.3.5.2 Rozszerzenie zakresu pracy 105
3.3.5.3 Wzbogacenie pracy 106
3.3.5.4 Grupowe formy organizacji pracy 107
4. System motywowania do pracy na przykładzie XXX 110
4.1 Historia XXX 110
4.2 Profil produkcji 113
4.3 Ogólne zasady zaszeregowania i awansowania pracowników 116
4.4 Formy wynagradzania pracowników 117
4.5 Dodatki do wynagrodzeń 118
4.5.1 Dodatki za staż pracy 119
4.5.2 Dodatki za prace w godzinach nadliczbowych 121
4.5.3 Dodatki funkcyjne 121
4.5.4 Nagrody jubileuszowe 122
4.5.5 Odprawy emerytalno-rentowe 123
4.5.6 Nagrody i premie 124
4.6 Szkolenie i rozwój pracowników XXX 126
Zakończenie 132
Bibliografia 134
Spis rysunków 138
Spis tabel 138
Spis wykresów 138

image_pdf
Kategorie ZZL