Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Jest to rozbudowana praca licencjacka (62 str.) z licznymi rysunkami i tabelami. Praca nie została obroniona, ponieważ osoba której pisałam tą pracę wycofała się i nie zapłaciła mi za jej napisanie. A ponieważ praca ta jest mi nie potrzebna (studiuję na V roku prawa) postanowiłam ją przekazać bardziej potrzebującej osobie.

Wstęp
1.Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi str. 4
1.2.Cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi str. 10
1.3.System motywacyjny- modele motywacji
1.4.Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
1.5.Rodzaje bodŹców str. 22
2.Pozapłacowe elementy motywowania str. 24
2.1.Szkolenie i doskonalenie pracowników str. 24
2.2.Ocena pracowników i jej motywacyjne znaczenie str. 26
2.3.Awansowanie jako element motywacji str. 30
3.Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego str. 34
3.1. Koncepcje motywowania płacowego str. 34
3.2. System motywowania płacowego str. 49
3.3. Formy płac str. 53
Zakończenie str. 59
Bibliografia
Spis rysunków i tabel str. 63

Bibliografia
– Biczyński S., Miedziński B. „Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991;
– Borkowska S. „Strategie wynagrodzeń”, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001;
– Jacukowicz Z. „Nowoczesny system wynagradzania w przedsiębiorstwie”, Poltext, Warszawa 1999;
– Jasiński Z. red. „ Motywowanie w przedsiębiorstwie”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998;
– Lichtarski J. red. „Podstawy nauki o przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997;
– Listwan T., Witkowski S. „Sukces w zarządzaniu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001;
– Madsen K.B., „Współczesne teorie motywacji”, PWN, Warszawa 1980;
– Maslow A. „W stronę psychologii istnienia”, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1986;
– McKenna E., Beech N. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999;
– Penc J. „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000;
– Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod”, Wydawnictwo ANTYKWA, Kraków 1998;
– Porter M. „Strategia konkurencji”, PWE, Warszawa 1992;
– Reykowski J., „Teoria motywacji a zarządzanie”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975
– Stoner J.A.F., Wankel Ch., “Kierowanie”, PWE, Warszawa 1994;

Źródła internetowe:
www.altor.com.pl/pliki
www.hrk.pl
www.hrm.pl
www.kadry.info.pl
www.wynagrodzenia.pl
www3.jobs.pl

image_pdf
Kategorie ZZL