Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA

jest to praca licencjacka, broniona była we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu na ulicy Krakowskiej

WSTĘP.3

1. Uwarunkowania i instrumenty motywowania ludzi do pracy.4

1.1. Rola i znaczenie motywowania do efektywnej pracy.4

1.2. Modele motywacji.6

1.3.Teorie procesu motywacji.12

1.4.Teorie treści motywacji.14

1.5. Teorie wzmocnienia motywacji.20

1.6. Instrumenty pobudzania motywacji.22

1.7. Płaca jako środek motywacji.23

1.8. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji.26

2. Charakterystyka KGHM Polska MiedŹ S.A. i oddziału Zakłady Górnicze Rudna.30

2.1. Powstanie, przedmiot działalności i struktura KGHM Polska MiedŹ S.A. .30

2.2. Zakres i przedmiot działalności Zakładów Górniczych ,,Rudna’’.34

2.3. Struktura organizacyjna Oddziału.38

2.4. Instrumenty motywowania ludzi do pracy w Oddziale Zakłady Górnicze Rudna.41

3.Założenia metodologiczne badań własnych.48

3.1. Przedmiot i cel badań własnych.48

3.2. Zmienne i wskaŹniki zmiennych.50

3.3. Hipotezy badawcze.53

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.55

3.5. Organizacja badań i charakterystyka badanej grupy.57

4. Opis i analiza wyników badań własnych.58

4.1. Przedstawienie wyników badań własnych.58

4.2. Analiza ilościowa i jakościowa.70

ZAKOŃCZENIE.75

BIBLIOGRAFIA.77

SPIS TABEL.78

SPIS WYKRESÓW.80

SPIS RYSUNKÓW.80

ZAŁĄCZNIKI.81

image_pdf
Kategorie ZZL