Motywacja pracowników oświaty

Praca dyplomowa o objętości 113 stron, 49 pozycji w bibliografii, ankieta, wywiad

Wstęp 3

Rozdział 1. System potrzeb i motywacji człowieka w procesie pracy 5
1.1. Rodzaje i cele motywacji w oświacie 5
1.2. Hierarchia potrzeb Maslowa i jej zastosowanie w oświacie 26
1.3. Dwuczynnikowa teoria Herzberga i jej znaczenie w oświacie 31
1.4. Teoria potrzeby uzyskiwania osiągnięć McClellanda 32
1.5. Teoria oczekiwań a motywowanie w oświacie 35
1.6. Teorie motywacji skoncentrowane na zadaniu 41
1.7. Modele motywacji w naukach o zarządzaniu 44

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 46
2.1. Przedmiot i cel badań 46
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Zmienne i wskaźniki 50
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 55
2.5. Teren i organizacja badań 57

Rozdział 3. Motywowanie pracowników oświaty w świetle przeprowadzonych badań własnych 59
3.1. Charakterystyka badanej populacji 59
3.2. Analiza porównawcza wyników przeprowadzonych badań 63
3.2.1. Elementy oceny pracowników naukowych. 63
3.2.2. Wpływ oceny pracowników placówki oświatowej na ich pracę. 64
3.2.3. Wykonywanie zawodu nauczyciela a zaspokojenie podstawowych potrzeb 65
3.2.4. Sposoby motywowania pracowników 70
3.2.5. Ocena stylu zarządzania placówką 76
3.2.6. Ocena kontaktów interpersonalnych 86
3.2.7. Osobowość a zawód nauczyciela 88

Zakończenie i wnioski 94
Spis tabel i rysunków 98
Aneksy 100
Ankieta skierowana do nauczycieli 100
Wywiad z dyrektorem I LO w XXX 108
Bibliografia 110

image_pdf