Motywacja pracowników na przykładzie TU Compensa

120 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

ROZDZIAŁ I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY    6
1.1. Istota i znaczenie motywowania w działalności kierowniczej    6
1.2. Wybrane teorie motywacyjne    35
1.2.1. Tradycyjne typy motywacji    39
1.2.2. Współczesne typy motywacji    52
1.2.3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna    53

ROZDZIAŁ II NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO    55
2.1. Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy    55
2.2. Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy    58
2.2.1. Negatywne, oraz pozytywne sposoby oddziaływania na podwładnych    64
2.2.2. Rola szkoleń pracownika    73

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE T.U. COMPENSA S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
3.1. Rys historyczny    75
3.2. Działalność przedsiębiorstwa 78
3.3. Misja i Strategia    84
3.4. Struktura organizacyjna    86
3.5. Kapitał ludzki    86
3.6. Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników    87

ROZDZIAŁ IV PRZEDSTAWIENIE, ORAZ DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO KADRY MENEDŻERSKIEJ W OPARCIU O WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANKIETY    92
4.1. Cel, przedmiot, metody i zakres badań    92
4.2. Charakterystyka badanych pracowników    94
4.3. Analiza wyników badań. Wnioski wynikające z badań    98

Zakończenie    116
Bibliografia    117
Spis tabel, rysunków i wykresów    119

image_pdf
Kategorie ZZL