Modele konsumpcji mieszkańców wsi N

Praca magisterska, Uniwersytet Rzeszowski

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

Rozdział I
Teoretyczne problemy konsumpcji 7
1.Stan badań nad konsumpcją w naukach społecznych 7
2. Pojęcie i rodzaje konsumpcji w świetle ustaleń socjologii i ekonomii 18
3. Kierunki konsumpcji a problem globalizacji 22
4. Problemy i hipotezy badawcze 33

Rozdział II
Środowisko i procedura badań 37
1.Socjologia wsi – zarys subdyscypliny 37
2. Charakter gminy 41
3. Rys historyczny badanego środowiska – wsi Piątkowa 47
4. Procedura badań 51

Rozdział III
Konsumpcja materialna 60
1.Jak rodziny gospodarują pieniędzmi 60
2.Zaspokojenie podstawowych potrzeb 62
3. Czynniki wpływające na wybory konsumentów 67
4. Oszczędności i nawyki oszczędnościowe 73
5. Sposób postępowania ze zużytymi przedmiotami konsumpcji 79

Rozdział IV
Konsumpcja niematerialna 81
1.Nauka i kształcenie 81
2.Czytelnictwo prasy i książek 83 3. Uczestnictwo w życiu kulturalnym 86
4. Sposoby spędzania czasu wolnego 89

Zakończenie 92
Aneks 95
Spis tabel 105
Spis wykresów 107 Bibliografia 108
Summary 112

image_pdf