Metody zarządzania kapitałem obrotowym

88 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I.  Rola kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie    5
1.1. Pojęcie kapitału obrotowego i sposób liczenia    5
1.2. Ogólne pojęcie zarządzania kapitałem obrotowym    10
1.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy    15
1.4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym    22

Rozdział II.  Zarządzanie głównymi składnikami  kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie    26
2.1. Zarządzanie zapasami    26
2.2. Zarządzanie należnościami    34
2.3. Zarządzanie gotówką    41
2.4. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi    46

Rozdział III. Charakterystyka funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa    52
3.1. Informacje ogólne    52
3.2. Zmiany organizacyjne    54
3.3. Asortyment firmy    56
3.4. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku branżowym    59

Rozdział IV. Analiza kapitału obrotowego  Spółki Vistula    65
4.1. Analiza metod zarządzania zapasami    65
4.2. Analiza należności    69
4.3. Analiza metod zarządzania środkami pieniężnymi    74
4.4. Analiza zobowiązań krótkoterminowych    78

Zakończenie    84
Bibliografia    86
Spis tabel, wykresów i schematów    88

image_pdf