Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii

Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii społecznej i politycznej ostatnich dwóch stuleci

Wstęp

Rozdział I. Z genealogii władzy
-ekonomia klas rządzących i struktur panowania w myśli Karola Marksa .Idea a jej zastosowanie w praktyce w kontekście przemian społecznych
-koncepcja wielkiej polityki w myśli Nietzschego i wizje możliwej przyszłości w zestawieniu z krytyką kultury zachodnioeuropejskiej. Relacja człowiek –kontrola zewnętrzna(człowiek kreujący samego siebie)
-myśl krytyczna i niszcząca jako napęd ideowotwórczy.
– teraźniejszość idei

Rozdział II. Wzrok.
-panoptikon Foucaulta symbolem kultury zachodnioeuropejskiej opartej na metaforze widzenia
-metafora wzroku jako kontroli podmiotowej ,ujarzmienie zmysłowe
– „zamknięcie w spojrzeniu” Sartre’a ,człowiek postrzegany jako rzecz stający się nieświadomym przedmiotem w codzienności
-władza „której nie widać” jako element życia codziennego – struktury władzy uwewnętrznionej
-hiperrzeczywistość i wszechobecność władzy ,”oko” zmienia swoje położenie
-estetyzacja życia codziennego ,zmiana rytuałów
-media a władza pozorów (simulacrum,Baudrillard)
-współczesny voyeryzm

Rozdział III.Wiedza
-władza dyskursywna motorem spójności społecznej
-rola specjalistów i ekspertów w budowaniu struktury na przestrzeni historiozoficznej
-wiedza =władza .Foucault –Toffler ,teoria –praktyka
-strategie „prawdy” elit państwowych i ekonomicznych
-rola informacji w codzienności
-monopolizacja dyskursu

Rozdział IV. Język władzy
-retoryka władzy w tekstach kultury
– dyskurs władzy a kształt aktów prawnych
-język władzy w mediach
-język władzy a codzienność

Wnioski końcowe
Bibliografia

image_pdf