Leasing jako alternatywna forma finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie, obroniona na ocenę bardzo dobra, uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące leasingu

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA MAJĄTKU TRWAŁEGO 4
1.1. POJĘCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 4
1.1.1. Kwalifikacja dóbr do składników majątku trwałego 7
1.1.2. Amortyzacja składników majątku trwałego 10
1.2. ZNACZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 14
1.2.1. Pozyskiwanie majątku trwałego 14
ROZDZIAŁ II ISTOTA I ROZWÓJ TRANSAKCJI LEASINGU 16
2.1. POJĘCIE LEASINGU 16
2.2. PODMIOTY PRAWNE TRANSAKCJI LEASINGOWEJ 17
2.3. ROZWÓJ LEASINGU NA ŚWIECIE 23
2.3.1. Leasing w handlu międzynarodowym 24
2.4. ROZWÓJ LEASINGU W EUROPIE 25
2.5. ROZWÓJ LEASINGU W POLSCE 28
ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE LEASINGU 33
3.1. WSPÓŁCZESNE POJĘCIE LEASINGU 33
3.2. GŁÓWNE RODZAJE LEASINGU 37
3.3. CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI LEASINGOWEJ 40
3.3.1. Weryfikacja klientów 40
3.3.2. Formy zabezpieczenia transakcji leasingowej 42
3.3.3. Zawarcie umowy 45
3.3.4. Realizacja umowy – obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy 47
3.3.5. Szkody i ubezpieczenia 50
3.3.6. Skutki naruszenia umowy 51
3.3.7. Zakończenie umowy 53
ROZDZIAŁ IV REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI LEASINGOWYCH 54
4.1. LEASING NA TLE NIEKTÓRYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 54
4.2. LEASING A PODATEK DOCHODOWY 56
4.2.1. Leasing operacyjny 56
4.2.2. Leasing finansowy 60
4.3. VAT A LEASING 64
4.3.1. Leasing operacyjny 65
4.3.2. Leasing finansowy 65
4.3.3. Leasing samochodów osobowych 66
4.4. LEASING A ULGI INWESTYCYJNE 68
ROZDZIAŁ V UJĘCIE LEASINGU W KSIĘGACH STRON UMOWY 71
5.1. LEASING W RACHUNKOWOŚCI LEASINGOBIORCY 72
5.2. LEASING W RACHUNKOWOŚCI LEASINGODAWCY 76
ROZDZIAŁ VI ZALETY I WADY LEASINGU 84
6.1. ZALETY LEASINGU DLA LEASINGOBIORCY 85
6.2. WADY LEASINGU DLA LEASINGOBIORCY 87
6.3. ZALETY LEASINGU DLA LEASINGODAWCY 88
6.4. WADY LEASINGU DLA LEASINGODAWCY 89
ROZDZIAŁ VII PORÓWNANIE OPŁACALNOŚCI LEASINGU Z ALTERNATYWNYMI METODAMI FINANSOWANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO 90
7.1. LEASING OPERACYJNY 91
7.2. KREDYT BANKOWY 92
7.3. ZAKUP GOTÓWKOWY 93
7.4. ANALIZA PORÓWNAWCZA 94
ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 101
SPIS WYKRESÓW 101
SPIS SCHEMATÓW 102

WSTĘP

Leasing istnieje w Polsce od niedawna – jego początków można szukać po 1990 roku, ale do dzisiaj znalazł sobie wielu zwolenników i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Właśnie dzięki tej przychylności ze strony przedsiębiorców, leasing wreszcie po 10 latach funkcjonowania doczekał się unormowania w kodeksie cywilnym. Można tę formę transakcji uznać za sprzyjającą ogólnemu rozwojowi, gdyż przedmiotem jej działania jest polityka inwestycyjna.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia leasingu, z jego zaletami i wadami oraz ukazanie jego roli w przyczynianiu się do rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstw poprzez wspomaganie procesu finansowania składników majątku trwałego.

Pierwszy rozdział zawiera informacje na temat majątku trwałego – pojęcia, zastosowania i roli w przyczynianiu się do zwiększania wartości firmy.

Rozdział drugi definiuje leasing, jego genezę i rozwój w Polsce i na świecie, zawiera objaśnienia specyficznych pojęć transakcji i przedstawia jej uczestników.

Szczegółowe warunki umowy leasingu związane z jej zawarciem, realizacją i zakończeniem przybliża rozdział trzeci. Natomiast regulacje prawne tej umowy w polskim prawie gospodarczym i podatkowym są treścią kolejnego rozdziału – czwartego.

Rozdział piąty poświęcony jest przedstawieniu transakcji leasingu w ujęciu księgowym stron umowy.

Podsumowanie cech leasingu w kategorii zalet i wad dla leasingobiorcy i leasingodawcy zestawione jest w rozdziale szóstym.

Rozdział siódmy stanowi niejako uproszczoną część praktyczną, ukazującą analizę transakcji i jej znaczenie dla wyniku finansowego w porównaniu z innymi alternatywnymi metodami finansowania zakupów inwestycyjnych.

Przy pisaniu pracy wykorzystałam powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w szczególności: J. Poczobut, Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, D. Załupka, M. Żyniewicz, Leasing ABC oraz D oraz oparłam się o prasę fachową m.in. „Poradnik podatnika”, „Buchalter”, „Gazeta Prawna”.

image_pdf