Kształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie

118 stron, 101 pozycji w bibliografii

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA 6
1.1. Definicja i zakres zarządzania 6
1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania 9
1.3.Treść i zakres pojęcia zarządzanie zasobami ludzkimi 12
1.4.Cele systemu ZSL 16
1.5. Modele ZSL 21
1.6. Pojęcie motywowania 22
1.7. Miejsce motywacji w nowoczesnym ZZL 25
1.8. Modele motywacji 27
1.9.Teorie motywacji 30

ROZDZIAŁ II. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 34
2.1. Narzędzia motywowania pracowników 34
2.2. Proces motywowania 36
2.3.Proces kadrowy i jego wpływ na możliwość motywowania pracowników 38
2.3.1.Planowanie i dobór kadr 41
2.3.2.Utrzymanie i rozwój pracowników 45
2.3.3.Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników 47
2.3.4.Możliwe ścieżki awansu zawodowego 50
2.4.Wpływ wynagrodzenia na motywację pracowników 51
2.4.1 Istota i składniki wynagrodzenia 51
2.4.2 Funkcje wynagrodzeń 57
2.4.3. Indywidualne i grupowe formy płac 60

ROZDZIAŁ III. MOTYWACJA ZACHOWAŃ W NOWOCZESNEJ FIRMIE 61
3.1.Współczesne tendencje w motywowaniu pracowników w realiach polskich firm 61
3.2.Systemy motywacyjne 66
3.3.Determinanty kształtowania systemów motywowania 73
3.4.Systemy motywacyjne a systemy wynagradzania 76

ROZDZIAŁ IV. Analiza systemu motywacyjnego w spółce X 84
4.1 System motywacyjny badanej spółki 84
4.2 Ocena i propozycja modyfikacji istniejącego systemu 93

ZAKOŃCZENIE 100
BIBLIOGRAFIA 102
SPIS TABEL 108
ZAŁĄCZNIKI 109

image_pdf
Kategorie ZZL