Koszty pracy jako sposób gospodarowania zasobami ludzkimi

111 stron, 56 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1 Znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i cele gospodarowania zasobami ludzkimi – rola kapitału ludzkiego 4
1.2. Podstawowe działania w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi 11
1.3. Inwestycje w kapitał ludzki 15
1.4. Problemy pomiaru wartości kapitału ludzkiego 19
1.5. Koncepcja kapitału intelektualnego a rozwój przedsiębiorstwa 22

Rozdział 2 Charakterystyka kosztów pracy  jako kategorii ekonomicznej i księgowej 26
2.1. Pojęcie, struktura i klasyfikacja kosztów pracy 26
2.2. Wynagrodzenia jako podstawowy element kosztów pracy – systemy wynagrodzeń 30
2.3. System świadczeń na rzecz pracowników – obowiązki pracodawcy 41
2.4. Koszty pracy związane z rozwojem kapitału ludzkiego (zasobów ludzkich) 46
2.5. Kształtowanie się kosztów pracy w Polsce 49

Rozdział 3 Rachunek kosztów jako element zarządzania przedsiębiorstwem 54
3.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 54
3.2. Wartość poznawcza systemu ewidencji kosztów 68
3.3. Ewidencja i rozliczenie kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym 74
3.4. Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 83

Rozdział 4 Analiza kosztów wynagrodzeń i świadczeń w przedsiębiorstwie X 87
4.1. Charakterystyka działalności firmy przedsiębiorstwa X 87
4.2. Zasady i formy wynagradzania w firmie „X” 90
4.3. Struktura i dynamika kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w badanym przedsiębiorstwie 92
4.4. Ewidencja księgowa wynagrodzeń w przedsiębiorstwie „X” 95

Zakończenie 103
Bibliografia 105
Spis tabel 110
Spis wykresów 111
Spis schematów 102
Spis rysunków 111
image_pdf