Koszty pracy a sposoby ich ewidencjonowania

104 strony, 57 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1.  Koszty pracy w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy 7
1.2. Obligatoryjne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy 15
1.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznych 22

Rozdział 2. Alternatywne formy zatrudnienia i wynagradzania 27
2.1. Istota zatrudnienia 27
2.2. Formy prawne zatrudnienia – rodzaje umów 32
2.2.1. Umowa ze stosunku pracy 32
2.2.2. Umowa zlecenia 35
2.2.3. Umowa o dzieło 38
2.3. Zasady wynagradzania w poszczególnych umowach 42
2.4. Pewność i ryzyko w wyborze rodzaju umowy 50

Rozdział 3. Koszty pracy ponoszone przez pracodawcę wg poszczególnych umów 57
3.1. Klasyfikacja obciążeń wynikających z umowy o pracę 57
3.1.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające 57
3.1.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 59
3.1.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 60
3.1.4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 62
3.1.5. Świadczenia socjalne 65
3.2. Obowiązkowe świadczenia wobec ZUS i US w umowie zlecenia 67
3.3. Obowiązkowe świadczenia wobec US w umowie o dzieło 70
3.4. Świadczenia wyrównawcze w umowie agencyjnej 75
3.5. Korzyści dla pracodawcy wynikające z zawarcia poszczególnych umów 79

Rozdział 4.  Rozrachunki związane z wynagradzaniem pracowników  w przedsiębiorstwie X 85
4.1. Formy ewidencji wynagrodzeń 85
4.2. Ewidencja wynagrodzeń 86
4.3. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu wynagrodzeń 91

Zakończenie 97
Bibliografia 100
Spis tabel 104

image_pdf