Koncepcje przeżyć estetycznych w polskiej myśli estetycznej

Praca licencjacka obroniona na akademii pedagogicznej w Krakowie na ocenę bdb.

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………… 4
I. ROLA SZTUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA…………………………………. 6
1. Definicja sztuki………………………………………………………………. 6
2. Funkcje sztuki……………………………………………………………….. 7
3. Społeczne funkcje sztuki według I. Wojnar…………………………………. 10
3.1. Sztuka jako uwznioślenie życia………………………………………… 10
3.2. Udział sztuki w tworzeniu materialnego środowiska………………….. 11
3.3. Sztuka jako „namiastka” życia………………………………………… 11
3.4. Sztuka jako sposób życia………………………………………………. 13
4. Rola sztuki według myślicieli i filozofów…………………………………… 13
5. Rola sztuki według S. Szumana……………………………………………… 16

II. KONCEPCJE PRZEŻYCIA ESTETYCZNEGO………………………… 17
1. Typy przeżyć estetycznych…………………………………………………. 17
1.1. Przeżycie estetyczne irracjonalne……………………………………… 17
1.2. Przeżycie estetyczne ekspresyjne………………… …………………… 18
1.3. Przeżycie estetyczne nawykowe………………………………………. 18
1.4. Przeżycie estetyczne rozumiejące …………………………………….. 19
1.5. Przeżycie estetyczne profesjonalne……………………………………. 20
1.6. Skupienie i marzenie u Tatarkiewicza…………………………………. 21
2. Teorie przeżycia estetycznego..……………………………………………… 21
2.1. Teorie przeżycia estetycznego w starożytności………………………… 22
2.2. Teoria doświadczenia………………………………………………….. 22
2.3. Biologiczno-fizjologiczna teoria przeżycia estetycznego……………… 24
2.4. Intelektualizm estetyczny………………………………………………. 26
2.5. Emocjonalizm estetyczny………………………………………………. 27 2.6. Teoria kontemplacji……………………………………………………. 28
2.7. Teoria naśladowania Karola Groosa……………………………………. 30
2.8. Teoria aktywnej natury przeżyć estetycznych, czyli teoria wczuwania… 31
2.9. Fenomenologiczna teoria przeżycia estetycznego……………………… 32
2.10. Koncepcja przeżycia estetycznego Dassoir’a…………………………. 33
2.11. Inne teorie przeżycia według Tatarkiewicza………………………….. 35

III. O WYCHOWANIU ESTETYCZNYM…………………………………… 37
1. Wychowawcza funkcja sztuki………………………………………………. 39
2. Wychowanie estetyczne – wychowanie przez sztukę………………………. 40
3. Wychowanie estetyczne w szkole…………………………………………… 45
4. Główne działy teorii wychowania estetycznego……………………………. 47

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………. 50
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………… 51

image_pdf