Kompetencje społeczne a obraz siebie

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI / WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH / INSTYTUT PSYCHOLOGII

SPIS TREŚCI
WSTĘP s. 4
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY s. 8
1. ZAGADNIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH s. 8
1. 1. Podstawowe pojęcia i definicje s. 8
1. 2. Konceptualizacja kompetencji społecznych s. 11
1. 2. 1. Kompetencje społeczne w teoriach inteligencji społecznej s. 11
1. 2. 2. Kompetencje społeczne w wybranych teoriach osobowości s. 13
1. 3. Struktura kompetencji społecznych s. 15
1. 4. Rodzaje sytuacji trudnych wymagających kompetencji społecznych s. 19
1. 4. 1. Sytuacje intymne s. 19
1. 4. 2. Sytuacje społecznej ekspozycji s. 21
1. 4. 3. Sytuacje wymagające asertywnego zachowania s. 22
1. 5. Uwarunkowania kompetencji społecznych s. 23
1. 6. Znaczenie kompetencji społecznych dla funkcjonowania człowieka s. 24
2. PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OBRAZU SIEBIE s. 26
2. 1. Podstawowe pojęcia i definicje s. 26
2. 2. Konceptualizacja obrazu siebie s. 29
2. 2. 1. Orientacja psychoanalityczna s. 29
2. 2. 2. Orientacja behawiorystyczna s. 30
2. 2. 3. Orientacja poznawcza s. 31
2. 2. 4.Orientacja humanistyczna s. 32
2. 3. Struktura obrazu siebie s. 33
2. 4. Geneza obrazu siebie s. 35
2. 5. Rozwój i dynamika obrazu siebie s. 37
2. 6. Funkcje obrazu siebie s. 40
3. POWIĄZANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Z OBRAZEM SIEBIE s. 43
3. 1. Teoretyczne uzasadnienie połączenia kompetencji społecznych
z obrazem siebie s. 43
3. 2. Przegląd dotychczasowych badań dotyczących związku
kompetencji społecznych z obrazem siebie s. 45
3. 3. Problem i hipotezy badawcze s. 47
ROZDZIAŁ II. PROGRAM BADAŃ EMPIRYCZNYCH s. 48
1. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH METOD s. 48
1. 1. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) A. Matczak s. 48
1. 2. Test Przymiotnikowy ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna s. 50
2. OPIS BADANEJ POPULACJI s. 52
3. PROCEDURA BADANIA s. 53
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ s. 55
1. ROZKŁAD ZMIENNYCH W BADANEJ GRUPIE MŁODZIEŻY s. 55
1. 1. Poziom kompetencji społecznych w badanej grupie młodzieży s. 55
1. 2. Obraz siebie w badanej grupie młodzieży s. 56
2. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI
A OBRAZEM SIEBIE s. 58
2. 1. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami Modus operandi ACL s. 58
2. 2. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami potrzeb ACL s. 61
2. 3. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami tematycznymi ACL s. 67
2. 4. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami analizy tranzakcyjnej ACL s. 70
2. 5. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami oryginalności-inteligencji ACL s. 72
3. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA WYNIKÓW s. 73
ZAKOŃCZENIE s. 90
BIBLIOGRAFIA s. 94
ANEKSY

image_pdf