Kierownik doskonaly

Licencjat, ma 62 strony

Wstęp 1
Rozdział 1. Kierowanie zasobami ludzkimi. 3
1.1. Podstawowe pojęcia związane z procesem kierowania. 3
1.2. Przemiany zachodzące w procesie kierowania ludźmi. 11
1.3. Specyfika kierowania kadrą przez menadżerów. 14
Rozdział 2. Uwarunkowania skuteczności kierownika. 19
2.1. Czas kierownika i jego gospodarowanie 20
2.2. Zaangażowanie osobiste kierownika 23
2.3. Budowanie na zaletach 24
2.4. Koncentracja 27
2.5. Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji 29
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań. 31
3.1. Przedmiot i cele badań 31
3.2. Problemy i hipotezy 33
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
3.4. Charakterystyka obiektu badań i badanej populacji 37
Rozdział 4. Wpływ umiejętności kierowniczych na sprawne kierowanie zespołami ludzi 43
4.1. Stan posiadanych umiejętności kierowniczych 43
4.2. Wymagane umiejętności kierownicze w Banku BPH S.A. 46
4.3. Stosowane w praktyce umiejętności kierownicze a sprawne kierowanie ludźmi 50
Zakończenie 55
Bibliografia 57
Załącznik nr 1: 58

image_pdf
Kategorie ZZL