Kierowanie konfliktami w organizacji

71 stron, w załączniku ankieta

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KONFLIKTU W LITERATURZE 6
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONFLIKTU W ORGANIZACJI 6
1.1.1. Pojęcie konfliktu 6
1.1.2. Źródła konfliktów w organizacji 7
1.1.3. Rodzaje konfliktów w organizacji 9
1.1.4. Postawy wobec konfliktów 14
1.1.5. Konflikt interpersonalny a międzygrupowy 16
1.1.6. Dynamika i fazy konfliktów 18
1.2. STYLE REAGOWANIA NA KONFLIKT W ORGANIZACJI 23
1.3. KIEROWANIE KONFLIKTEM W ORGANIZACJI 27
1.3.1. Style kierowania konfliktem w organizacji 27
1.3.2. Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów 32
1.3.3. Nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji 34
1.4. FUNKCJONALNE I DYSFUNKCJONALNE KONSEKWENCJE KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI 41

ROZDZIAŁ II. KONFLIKTY W PRAKTYCE. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 44
2.1. CEL PRACY 44
2.2. PRZEDMIOT BADAŃ 44
2.3. PROBLEMY BADAWCZE 44
2.4. METODY BADAWCZE 45
2.5. OPIS TERENU BADAŃ I PREZENTACJA PRÓBY BADAWCZEJ 48

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 51
3.1. STYL KIEROWANIA KADRY KIEROWNICZEJ 51
3.2. WYNIKI BADAŃ CO DO STYLÓW REAGOWANIA, CZĘSTOTLIWOŚCI I ŹRÓDEŁ WYSTĘPOWANIA ZJAWISK KONFLIKTOWYCH W TP S.A. – „POLPAK” 55
3.2.1. Wyniki badań odnośnie reakcji na sytuacje konfliktowe 55
3.2.2. Częstotliwość i źródła sytuacji spornych w stosunku do ankietowanych osób. 59
3.3. WNIOSKI Z BADAŃ 62

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW 67
ZAŁĄCZNIK 1 68

image_pdf
Kategorie ZZL