Istota konfliktu oraz kierowanie nim w organizacji

praca magisterska
broniona na Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu

ISTOTA KONFLIKTU W ORGANIZACJI ORAZ KIEROWANIE NIM.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ I: KONFLIKT W ŚWIETLE LITERATURY
1. Istota konfliktu
1.1. Zmieniające się poglądy na konflikt
1.2. Dawne i współczesne poglądy na konflikt
1.3. Rodzaje konfliktów
1.4. Konflikt funkcjonalny i dysfunkcjonalny
1.5. Źródła konfliktów w organizacji
1.6. Dynamika i konsekwencje konfliktu w organizacji
1.7. Konsekwencje funkcjonalne i dysfunkcjonalne
1.8. Konflikt interpersonalny a międzygrupowy
2. Metody kierowania konfliktem
2.1. Style kierowania konfliktem w organizacji
2.2. Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów
2.3. Nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji
CZĘŚĆ II: PROBLEMATYKA METODOLOGICZNA PRACY
1. Cel badań, przedmiot, problemy
2. Użyte metody, techniki i narzędzia badań
3. Charakterystyka badanej populacji
CZĘŚĆ III: KONFLIKT W ORGANIZACJI W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. Konflikt w zależności od zajmowanego stanowiska w grupie zawodowej
2. Wyniki badań odnośnie reakcji na sytuacje konfliktowe
3. Częstotliwość i źródła sytuacji spornych w stosunku do ankietowanych
3. Wnioski z badań
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf