Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

Sprzedam pracę mgr pt: „Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego”. Praca zawiera ok. 90 stron i bogatą bibliografię. Obroniona na 5 kilka lat temu na jednej z uczelni w Katowicach. Praca wyłącznie do wykorzystania jako pomoc naukowa w napisaniu własnej.


Samorząd terytorialny stanowi formę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak i publicznej władzy lokalnej i regionalnej typu demokratycznego[1].

Przez samorząd rozumieć będziemy tylko te grupy społeczne i ich repre­zentację, które zostały powołane przez przepisy prawa w celu sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych[2].

Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wy­konywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań[3].


[1] E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe – finanse publiczne, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 195.

[2] S. Wykrętowicz, Samorząd w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Warszawa 2004, s. 112.

[3] E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 312.

 

image_pdf