Ewidencja wynagrodzeń pracowników

praca magisterska: 84 strony

Wstęp 2

Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę jako gwarantowane prawo pracownika – zagadnienia podstawowe 4
1.1 Istota wynagrodzenia za pracę a stosunek pracy i rodzaje umów o pracę 4
1.2. Funkcje, formy oraz systemy i składniki wynagrodzeń 12
1.3. Inne świadczenia związane z pracą 22
1.4. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 26

Rozdział II. Wynagrodzenia – podstawa i sposób naliczania, potrącenia, ewidencja wynagrodzeń oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 33
2.1. Lista płac – podstawa jej sporządzania, ujęcie w ewidencji księgowej systemu rachunkowości 33
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń 33
2.1.2. Ewidencja księgowa listy płac – płace jako element kosztów działalności firmy, ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 37

Rozdział III. Wynagrodzenia za pracę jako element motywacyjny, ewidencja wynagrodzeń oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń na przykładzie spółki prawa handlowego X
3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym rodzaje prowadzonej działalności, organizacja firmy 43
3.1.2. Organizacja firmy, orany, struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia 47
3.2. Systemy wynagrodzeń w X rola motywacyjna wynagrodzeń, struktura wynagrodzeń, poziom wynagrodzeń na tle średnich krajowych 56
3.3. Monitoring poziomu wynagrodzeń 61
3.3. Ewidencja wynagrodzeń jako element kosztów prowadzonej działalności 69

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

image_pdf