Ergonomiczna analiza i ocena linii gf 01 w przedsiębiorstwie produkcyjnym X

prawie 200 stron

1. WSTĘP 4
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 5
1.2. Przegląd literatury 6
1.3. Cel i zakres pracy 9
2. GENEZA ERGONOMII JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ 11
2.1. Przesłanki powstania ergonomii 11
2.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka 14
2.3. Działania ergonomiczne w sferze techniki 15
2.4. Organizacja badań ergonomicznych, instytucje naukowe oraz piśmiennictwo z zakresu ergonomii w Polsce i na świecie. 17
2.5. Ergonomia współcześnie 18
2.6. Podsumowanie rozdziału 2 21
3. DIAGNOZA W ERGONOMII 22
3.1. Diagnoza obiektów technicznych 23
3.1.1. Cechy psychofizyczne człowieka i ich prawidłowy pomiar antropometryczny 23
3.1.2. Granice zasięgu kończyn 27
3.1.3. Strefy bezpieczeństwa pracy 31
3.1.4. Geometria pola widzenia 32
3.1.5. Kształtowanie układów kontrolno – sterowniczych 34
3.1.6. Metody oceny antropometrycznej obiektów technicznych 36
3.1.7. Podsumowanie podrozdziału 3.1. 42
3.2. Diagnoza obciążeń człowieka w procesie pracy 42
3.2.1. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy wykonywania pracy 43
3.2.2. Rytmika dobowych procesów fizjologicznych 44
3.2.3. Wydolność i wydajność organizmu 45
3.2.4. Wysiłek a płeć 46
3.2.5. Obciążenie fizyczne pracą 48
3.2.6. Psychiczne podstawy wykonywania pracy 81
3.2.7. Podsumowanie podrozdziału 3.2. 85
3.3. Zmęczenie i odpoczynek 85
3.3.1. Zmęczenie jako efekt obciążenia pracą 85
3.3.3 Przerwy w pracy 87
3.3.4. Podsumowanie podrozdziału 3.3. 89
4. ANALIZA I OCENA ERGONOMICZNA LINII GF 01 90
4.1. Etapy postępowania podczas przeprowadzania analizy i oceny ergonomicznej stanowisk linii GF 01 90
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 91
4.3. Charakterystyka linii GF 01 92
4.4. Badania wstępne 98
4.5. Podsumowanie badań wstępnych 103
4.6. Badania właściwe 104
4.6.1. Ocena antropometryczna obiektów technicznych 104
4.6.2. Ocena obciążenia kończyn górnych i dolnych metodami RULA i REBA 117
4.6.3. Ocena obciążenia fizycznego 125
4.6.4. Ocena obciążenia psychicznego 155
4.6.5. Podsumowanie badań właściwych 157
4.7. Wnioski konstrukcyjne i organizacyjne oraz koncepcje poprawy stanowisk linii GF 01. 158
4.7.1. Koncepcje wyeliminowania lub ograniczenia wad konstrukcyjnych obiektów technicznych 158
4.7.2. Koncepcje wyeliminowania lub ograniczenia wad organizacyjnych wpływających na obciążenie fizyczne i psychiczne pracowników 171
4.7.3.Koncepcje wyeliminowania nieprawidłowości wynikających ze złych przyzwyczajeń pracowników 178
4.7.4 Podsumowanie podrozdziału 4.7. 179
PODSUMOWANIE 181
Spis tabel 182
Spis rysunków 185
Spis załączników 187
Spis literatury 188

image_pdf