Elektroniczny obieg informacji i system informatyczny

76 stron, 32 pozycje w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ 1 SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM    5
1.1. Istota i znaczenie informacji w zarządzaniu    5
1.2. Informacja a funkcje zarządzania    10
1.3. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje systemów informacyjnych    13
1.4. Miejsce i rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie    20

ROZDZIAŁ 2 SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTACJI I INFORMACJI ORAZ SYSTEMEM PRACY    24
2.1. Tworzenie dokumentów elektronicznych    24
2.2. Zarządzanie przepływem pracy    31
2.3. Obieg informacji w przedsiębiorstwie    35
2.4. Nowoczesne technologie wymiany informacji  w przedsiębiorstwie    40

ROZDZIAŁ 3 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W IZBIE CELNEJ    45
3.1. Przedmiot, cel i organizacja badań    45
3.2. Analiza wyników badań własnych i wnioski własne    50

ZAKOŃCZENIE    64
BIBLIOGRAFIA    67
SPIS TABEL    69
SPIS RYSUNKÓW    70
ANEKS    71

image_pdf