Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Praca licencjacka na przykładzie bezrobotnych i poszukujących pracy w Warszawie, obroniona w 2011 w W-wie, 52 strony + ankieta

Wstęp 5

Rozdział 1
Efektywność szkoleń i sposoby jej oceniania. Analiza literatury 7
1.1. Cele oceniania efektywności szkoleń 9
1.2. Rodzaje ocen efektywności szkoleń 10
1.3. Poziomy oceny szkoleń 11

Rozdział 2
Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia jako zadanie urzędów pracy 13
2.1. Zadania urzędów pracy 14
2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizowanie szkoleń 18
2.3. Motywowanie osób bezrobotnych do poszukiwania pracy poprzez szkolenia 24

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych 27
3.1. Przedmiot i cele badań 27
3.2. Problemy badawcze 27
3.3. Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach 28
3.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych 34

Rozdział 4
Przydatność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Sprawozdanie z badań  37
4.1. Oczekiwania osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia wobec urzędu pracy 37
4.2. Formy szkoleń szczególnie cenione przez bezrobotnych  38
4.3. Dobór i ocena tematyki szkoleń dla bezrobotnych 40
4.4. Szkolenie jako szansa realizacji planów zatrudnienia w opiniach bezrobotnych 43
4.5. Oczekiwania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w procesie kształcenia ustawicznego 45
4.6. Trudności napotykane w organizacji szkoleń dla bezrobotnych i ich rozwoju zawodowym 50

Zakończenie 52

Bibliografia 55

Załączniki 60

image_pdf