Efektywne zarządzanie zmianami w firmie X

104 strony, 36 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. KONCEPCJA ORGANIZACJI 4
1.1. Pojęcie i elementy składowe organizacji – organizacja pracy 4
1.2. Organizacja a otoczenie 10
1.3. Pojęcie i typologia struktur organizacyjnych 26
1.4. Kierowanie jako sposób oddziaływania na pracowników – władza 32

ROZDZIAŁ II. PROCES ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI 37
2.1. Zarządzanie oraz funkcje i role kierownicze 37
2.2. Motywowanie 43
2.3. Kontrola 50
2.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim – znaczenie personelu w realizacji celów organizacji 54

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W ORGANIZACJI 71
3.1. Zmiany w organizacji 71
3.2. Typologia zmian 75
3.3. Projektowanie zmian i metodyka ich wprowadzenia – doskonalenie organizacji 76
3.4. Ludzie a zmiany 78

ROZDZIAŁ IV. ZMIANY W FIRMIE „X” 81
4.1. Metodologia badania 81
4.2. Cel i hipotezy badawcze 85
4.3. Analiza wprowadzanych zmian na wybranych obszarach firmy X 88
4.3.1. Sytuacja wyjściowa 88
4.3.2. Wdrażanie zmian technologicznych 90
4.3.3. Wdrażanie zmian organizacyjnych 94
4.3.4. Wdrażania zmian w wynagrodzeniach 97

ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 102

image_pdf