Edukacja dziecka wiejskiego

Prac magisterska obroniona na UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM w 2000 roku, 77 stron.

SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
I. ŚRODOWISKO WIEJSKIE I JEGO CHARAKTER 5
1.1. POJĘCIE ŚRODOWISKA I TYPY ŚRODOWISK. 5
1.2 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 8
1.3 POJĘCIE ŚRODOWISKA W ODNIESIENIU DO WYCHOWANKA 10
1.4. RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE 12
II. STAN OŚWIATY NA WSI 17
2. 1. INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA NA WSI 17
2. 2. EDUKACJA KULTURALNA I WARUNKI KULTURALNE WSI 23
2. 3. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY STANU OŚWIATY NA WSI 28
III REFORMA EDUKACJI – SZANSĄ DLA WSI 37
3.1. REFORMA EDUKACJI I JEJ ZNACZENIE 37
3.2. SZANSE EDUKACYJNE WSI 42
3.3. SZKOŁA WIEJSKA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 45
IV METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 49
4.1. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 49
4.2. PROBLEMY BADAWCZE I HIPOTEZY 51
4.3. ZMIENNE I WSKAŹNIKI 53
4.4. METODA, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE 56
V. EDUKACJA DZIECKA WIEJSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ 60
5. 1. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 60
5. 2. EDUKACJA DZIECKA WIEJSKIEGO 64
PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE 75
BIBLIOGRAFIA 77

image_pdf