Dzieci trudne w szkole

praca magisterska
Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu

wstęp
Rozdział I
Problematyka dziecka trudnego w szkole-przyczyny i przejawy zachowań odbiegających od normy społecznej
1Dziecko trudne i szkoła-zarys terminologii i problematyki
Problem dziecka trudnego w literaturze
Szkoła jako środowisko wychowawcze dzieci
2.Przejawy zachowań u dzieci sprawiających trudności
Nadpobudliwość i zahamowania psychoruchowe
Zachowania agresywne i kłamstwo
Ucieczki z domu
Niepowodzenia szkolne i wagary
Zachowania przestępcze
Alkoholizm
3.Przyczyny zachowań przejawianych przez dzieci trudne
Wpływ czynników biologicznych na zachowanie dzieci
Zadatki biologiczne i organiczne
Właściwości systemu nerwowego
Społeczne uwarunkowania zachowań dzieci trudnych
Niekorzystny wpływ środowiska rodzinnego
Niesprzyjające środowisko rówieśnicze
Środowisko szkolne oraz nieodpowiednie podejście wychowawcze nauczycieli
Rozdział II
Metodologia badań
Cel i przedmiot badań
Zmienne i ich wskaźniki
Metody i techniki badań
Charakterystyka terenu i organizacji badań
Rozdział III
Działania podejmowane przez szkołę w stosunku do dzieci trudnych
Organizowanie opieki oraz czasu wolnego uczniów
Pomoc dydaktyczno- wychowawcza uczniom
Współpraca szkoły z rodzicami
Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem trudnym

Rozdział IV
Możliwości doskonalenia skuteczności działań profilaktyczno-wychowawczych wobec dzieci trudnych-wnioski i postulaty
Bibliografia
Aneksy
113 stron

image_pdf