Działalność marketingowa na przykładzie Hotelu XXX

cztery rozdziały, badania

WSTĘP

Rozdział 1

CHARAKTERYSTYKA GMINY XXX I MIEJSCOWOŚCI XXX

1.1. Historia miejscowości i Gminy
1.2. Położenie i obszar
1.3. Ludność
1.4. Walory rekreacyjne miejscowości i Gminy
1.5.Infrastruktura techniczna
1.6. Infrastruktura społeczna
1.6.1. Oświata
1.6.2. Opieka zdrowotna
1.6.3. Pomoc społeczna
1.6.4. Kultura i sport

Rozdział 2

CHARAKTERYSTYKA HOTELU

2.1. Historia powstania Hotelu
2.2. Kierunki działalności Hotele
2.3. Cele Hotelu
2.4. Lokalizacja
2.5. Walory Hotelu

Rozdział 3

ANALIZA STOSOWANEGO MARKETINGU MIX W HOTELU

3.1. Zastosowanie marketingu mix w Hotelu
3.1.1. Produkt
3.1.2. Cena
3.1.3. Dystrybucja i promocja
3.1.4. Personel
3.2. Analiza SWOT
3.3. Analiza Pięciu Sił Portera
3.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu

Rozdział 4

WIZERUNEK DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W OCZACH KLIENTÓW
HOTELU W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
4.1. Cel badań
4.2. Problem badawczy
4.3. Hipoteza
4.4. Dobór próby
4.5. Metody i instrumenty pomiarowe
4.6. Opracowanie danych
4.7. Wnioski z przeprowadzonych badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS MAP
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf