Dysortografia jako trudność w nauce poprawnego pisania u uczniów klas III

Magisterska. MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY.

WSTĘP …………………………..4
ROZDZIAŁ I
ZARYS ROZWÓJ POLSKIEJ ORTOGRAFII I INTERPUNKCJI
1. Rozwój polskiej ortografii i jej reformatorzy 7
2. Rozwój polskiej interpunkcji i jej reformatorzy …………………………..23
ROZDZIAŁ II
DYSORTOGRAFIA JAKO TRUDNOŚĆ W NAUCE POPRAWNEGO PISANIA W LITERATURZE PRZEDMIOTU
1. Wyjaśnienie pojęcia dysortografia ..………………………………………29
2. Przyczyny powstawania dysortografii u dzieci w młodszym
wieku szkolnym ..…………………………………………………………32
3. Kształtowanie nawyków ortograficznych ..……………………………….48
3.1. Rola nawyku ortograficznego …………………………………………50
3.2. Zasady ortografii polskiej …………………………………………….53
3.3. Rola reguł ortograficznych ……………………………………………59
4. Formy ćwiczeń ortograficznych …………………………………………..61
5. Wykorzystanie komputera w nauczaniu ortografii ……………………….72
6. Wymagania programowe dotyczące nauczania ortografii w edukacji
wczesnoszkolnej ………………………………………………………….81
ROZDZIAŁ III
KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań ……………………………………………………..86
2. Problemy badawcze ……………………………………………………….90
3. Hipotezy robocze ………………………………………………………….93
4. Zmienne i ich wskaźniki …………………………………………………..96
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………………………………….100
6. Teren badań ………………………………………………………………109
7. Organizacja i przebieg badań …………………………………………….111
ROZDZIAŁ IV
DYSORTOGRAFIA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. Charakterystyka badanego środowiska ………………………………….113
2. Analiza wywiadu z rodzicami ……………………………………………124
3. Wiedza nauczycieli na temat dysortografii ………………………………134
4. Analiza przyczyn dysortografii w nauce poprawnego pisania
u uczniów klas III ………………………………………………………..144
4.1. Analiza błędów w przepisywaniu w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji wzrokowej …………………………………………………145
4.2. Analiza błędów w pisaniu z pamięci w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji wzrokowej ………………………………………………156
4.3. Analiza błędów w pisaniu ze słuchu w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji słuchowej …………………………………………………166
5. Analiza wpływu sprawności manualnej i lateralizacji na poziom graficzny
pisma u uczniów klas III …………………………………………………179
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI ………………………………………….181
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….187
WYKAZ DIAGRAMÓW, TABEL, WYKRESÓW ……………………191
ANEKS ……………………………………………………………………194
WYKAZ ANEKSÓW

image_pdf