Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych

Celem niniejszej pracy jest zdiagnozowanie problemu dysleksji wśród dorosłych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Wstęp 3
Rozdział I Dysleksja w koncepcjach psychologiczno – pedagogicznych 5
1.1. Dysleksja – podstawowe pojęcia 5
1.2. Koncepcje dysleksji 9
1.3. Przyczyny występowania 13
1.4.Terapia i zapobieganie 20
1.5. Metody pracy z dysleksją 28
Rozdział II Podstawy metodologiczne badań 42
2.1. Problematyka i cel badań 42
2.2. Problemy, wskaźniki, hipotezy badawcze 44
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 51
Rozdział III Problemy z dysleksją osób dorosłych – wyniki badań własnych 56
3.1. Analiza KODD 56
3.2. Analiza wyników ankiety dotyczącej dysleksji u dorosłych 59
Wnioski końcowe 70
Spis tabel 72

image_pdf