Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa metodami analizy ekonomicznej

Praca magisterska obroniona w Warszawie. Ma 110 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
TEORETYCZNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ
1.1. Pojęcie diagnostyki ekonomicznej
1.2. Zasady konstruowania syndromu diagnostycznego
1.3. Analiza ekonomiczna jako metoda diagnostyki ekonomicznej

ROZDZIAŁ II
MEDCOM S.A. JAKO OBIEKT DIAGNOZOWANIA METODAMI DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ
2.1. Organizacja oraz funkcjonowanie spółki
2.2. Charakterystyka strumieni pieniężnych i obszarów decyzyjnych w spółce
2.3. Sprawozdanie finansowe – bazą diagnozowania spółki

ROZDZIAŁ III
OPIS METOD WSTĘPNEJ DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ
3.1. Syndrom diagnostyczny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz specyfikacja metod jego diagnozowania
3.1.1. Diagnoza ogólnego stanu przedsiębiorstwa metodą analizy dynamiki wskaźników ekonomicznych
3.1.2. Diagnoza majątku przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy aktywów.
3.1.3. Diagnoza kapitałów przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy pasywów
3.1.4. Diagnoza finansowania przedsiębiorstwa metodą poziomej analizy bilansu
3.1.5. Diagnoza stanu przychodów, kosztów i wyników finansowych metodą analizy rachunku wyników
3.1.6. Diagnoza stabilności finansowej i sytuacji dochodowej przedsiębiorstwa metodą analizy wskaźników testu szybkiego
3.1.7. Diagnoza stanu upadłości przedsiębiorstwa metodą wieloczynnikowej analizy funkcji dyskryminacji

ROZDZIAŁ IV
DIAGNOZA STANU PRZEDSIĘBIORSTWA METODAMI WSTĘPNEJ DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ NA PRZYKŁADZIE MEDCOM S.A.
4.1. Diagnoza ogólnego stanu spółki
4.2. Diagnoza majątku spółki
4.3. Diagnoza finansowania majątku spółki
4.4. Diagnoza kapitału spółki
4.5. Diagnoza przychodów, kosztów, wyników finansowych spółki
4.6. Diagnoza stabilności finansowej i sytuacji dochodowej spółki
4.7. Diagnoza stanu upadłości spółki

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

image_pdf