Decyzje w administracji

61 stron, 24 pozycje w bibliografii

Wstęp   4

Rozdział I: Decyzja administracyjna   7
1. Istota decyzji   7
2. Elementy decyzji  9
3. Podstawa decyzji  13
4. Uzasadnienie decyzji   15
5. Uzupełnianie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji  17
6. Wykonanie decyzji organu I instancji   18

Rozdział II: Postępowanie odwoławcze  21
1. Tryb wniesienia odwołania   21
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy   24
3. Postępowanie przed organem odwoławczym  24
4. Rozstrzygnięcia organu drugiej instancji  31
4.1. Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt. 1 k.p.a.)  31
4.2. Decyzja reformatoryjna   32
4.3. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem pierwszej instancji (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.)  34
4.4. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji bez żadnych dalszych rozstrzygnięć (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.)  35
4.5. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.)  36
4.6. Decyzja kasacyjna   37

Rozdział III: Weryfikacja decyzji ostatecznych w ramach nadzwyczajnych trybów postępowania oraz w związku z kontrolą ich wykonania  39
1. Postępowania nadzwyczajne  39
1.1. Wznowienie postępowania   39
1.2. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.  45
1.3. Stwierdzenie nieważności decyzji   46
1.4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 161 k.p.a.  52
1.5. Zbieg postępowań nadzwyczajnych   54
2. Weryfikacja decyzji ostatecznych w związku z kontrolą ich wykonania  55

Zakończenie  57
Bibliografia  60

image_pdf