Bezpieczeństwo gościa hotelowego

64 strony, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Istota hotelarstwa i dzieje na ziemiach polskich 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce 8
1.3. Standardy prawne świadczenia usług hotelarskich w Polsce 16

Rozdział II.
Problematyka odpowiedzialności za gościa i jego mienie poszczególnych służb hotelowych 22
2.1. Struktura organizacyjna hotelu 22
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie 27
2.3. Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa jako element usługi hotelarskiej 33

Rozdział III.
Bezpieczeństwo gościa i jego mienia a odpowiedzialność hotelu 39
3.1. Obowiązki hotelu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 39
3.2. Bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy i nadzór sanitarny w hotelu 42
3.2.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie higieny pracy i nadzoru sanitarnego obowiązujące na terenie hotelu 47
3.2.2. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie higieny pracy i nadzoru sanitarnego obowiązujące na terenie hotelu 49
3.3. Systemy zabezpieczenia 51
3.4. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione na teren hotelu 54

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 64
Spis tabel 64

Wstęp

Branża hotelowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. W całym kraju mamy obecnie 1202 hotele i ich liczba będzie nadal rosła. Prognozy przewidują, że w 2007 roku będziemy mieli już 1437 hoteli, zwiększać się będzie również liczba pensjonatów i moteli. Hotele funkcjonują już w 270 powiatach, czyli w ponad 70 procentach ich ogólnej liczby. W Polsce zainwestowała już większość liczących się na świecie sieci hotelowych. Obok nich powstają – i tych jest ciągle zdecydowanie więcej – hotele z polskim kapitałem, które mogą stać się ciekawą alternatywą dla zunifikowanych rozwiązań światowych gigantów.

Hotelarstwo to przede wszystkim gościnność, której można się nauczyć ale przede wszystkim trzeba do tej pracy, zawodu czy wręcz powołania, posiadać odpowiednie predyspozycje, życzliwy stosunek do ludzi a w hotelu do gościa. Główną funkcją hotelu jest zapewnienie noclegu. Jednak tylko hotele najniższych kategorii ograniczają się wyłącznie do usług noclegowych. Na ogół w hotelach można spożyć posiłek, jak również odświeżyć garderobę, skorzystać z telefonu czy też chociażby wynająć salę na konferencję.

Branża hotelarska jest z jednej strony blisko związana z zarządzaniem oraz bezpośrednio z ludźmi, z drugiej strony z nieruchomościami, które są podstawą naszej działalności na rynku. Bardzo ważnym elementem dla funkcjonowania hotelu jest jego struktura organizacyjna z recepcją na czele.

Obecnie najbardziej zauważalne na rynku nieruchomości są inwestycje hotelowe. Inwestorzy w Polsce budują międzynarodowe sieci hotelowe, by kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej być przygotowanym na przyjęcie większej liczby gości. Zwłaszcza w Warszawie  wybudowano od 1989r. największą ilość hoteli o standardowej kategorii w Polsce.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zasad organizacji pracy w hotelu. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia.

Rozdział pierwszy podejmuje problematykę hotelarstwa w ujęciu definicyjnym. Przedstawiono historię hotelarstwa w Polsce i na świecie. Analizie poddano trendy formowania się bazy noclegowej w Polsce. Podjęto również próbę zdefiniowania podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa. Scharakteryzowano standardy prawne świadczenia usług w dziedzinie hotelarstwa.

Strukturze organizacyjnej oraz strukturze zarządzania hotelu został poświęcony rozdział drugi. Przeanalizowano zasady funkcjonowania podstawowych departamentów hotelu. Omówiono sposób zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przez przedsiębiorstwo, jakim jest hotel.

W rozdziale trzecim szczegółowo przeanalizowano zasady zapewnienia bezpieczeństwa  zarówno gościom hotelowym jak ich mieniu.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową z analizowanej tematyki, wykorzystano również artykuły prasowe oraz obowiązujące akty prawne.

image_pdf