Bariery psychologiczne uczniów uczących się języka angielskiego w dwóch systemach: stacjonarnym i na odległość

Praca magisterska, badawcza. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Zawiera 178 stron, obroniona na ocenę bardzo dobrą.

Wstęp
Rozdział I – Temat pracy w świetle literatury przedmiotu
1.Język angielski we współczesnym świecie
2.Czynniki wpływające na proces uczenia się języka obcego
2.1 Czynniki podmiotowe
2.1.1 Motywacja
2.1.2 Osobowość
2.1.3 Talent językowy
2.1.4 Wiek ucznia
2.2 Czynniki przedmiotowe
2.2.1 Sytuacja dydaktyczna
2.2.1.1 Nauka języka w systemie stacjonarnym, a system
nauczania na odległość
2.2.1.2 Rola czynników dydaktycznych
2.2.2 Sytuacja społeczno-ekonomiczna
2.3 Bariery psychiczne w uczeniu się języka angielskiego
2.3.1 Definicja barier psychicznych
2.3.2 Napięcie emocjonalne wywołane porażką
2.3.3 Wstyd związany z byciem obserwowanym przez innych
2.3.4Nieśmiałość
2.3.5 Brak pewności siebie
2.3.6 Schematyzm postrzegania i sztywność myślenia
2.3.7 Zła komunikacja interpersonalna
2.3.8 Błędne nastawienie względem procesu uczenia się języka
2.3.9 Samoocena i samokontrola
2.3.10 Brak zdolności językowych lub obawa przed ich
wykorzystaniem
Rozdział II – Metodologiczne założenia badań własnych
3. Cel oraz przedmiot badań
4. Podstawowe problemy i hipotezy badawcze
5. Metody i narzędzia badawcze
5.1 Kwestionariusz Q1
5.2 Kwestionariusz Q2
6. Organizacja i forma prowadzenia badań
Rozdział III – Temat pracy w świetle wyników badań własnych
7. Wyniki badań
7.1 Charakterystyka ankietowanych – system stacjonarny
7.2 Charakterystyka ankietowanych – system na odległość
7.3 Wyniki badań – kwestionariusz Q1
7.4 Wyniki badań – kwestionariusz Q2
8. Wnioski
Zakończenie
9. Aneks
10. Bibliografia
11. Spis tabel

image_pdf