AZS jako organizacji promująca prozdrowotny styl życia

praca z AWF: 125 stron z kwestionariuszem ankiety, mnóstwo literatury

Wstęp    2

Rozdział 1. Akademicki Związek Sportowy – historia organizacji i jej działalność    4
1.1.Działalność Akademickiego Związku Sportowego (AZS)    4
1.2.Historia Akademickiego Związku Sportowego (AZS)    13

Rozdział 2. Kultura fizyczna i sport w życiu współczesnego człowieka    24
2.1. Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie fizyczne człowieka    24
2.2. Wpływ aktywności ruchowej na sferę psychiczną    29
2.3. Wpływ aktywności ruchowej na wychowanie    31
2.4. Prozdrowotny styl  życia    38

Rozdział 3. Aktywność fizyczna w środowisku akademickim    45

Rozdział 4. Model współczesnej młodzieży – zagrożenia    55

Rozdział 5. Badania własne    66
5.1. Przedmiot i cel badań    66
5.2. Problemy badawcze    67
5.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze    69
5.4. Teren badań, populacja, dobór grupy    77

Rozdział 6. Wyniki badań własnych    82

Zakończenie    107
Bibliografia    109
Spis tabel    116
Spis wykresów    118
Aneks    119

image_pdf