Analiza zachowań młodych konsumentów na rynku mleka

praca inżynierska o objętości 72 stron

WSTĘP 11
I.  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA  13
1.1. Towaroznawcza ocena mleka krowiego  13
1.2. Znaczenie mleka w żywieniu człowieka 17
1.3. Rynek mleka w Polsce 23
1.3.1. Promocja mleka w Polsce 26
1.4. Istota zachowań konsumentów na rynku mleka 28
1.5. Zachowania konsumentów na rynku mleka 33
II. CEL, ZAKRES PRACY 39
III. MATERIAŁ I METODYKA 41
IV. WYNIKI I ICH DYSKUSJA 42
4.1. Charakterystyka badanej populacji 42
4.2. Analiza zachowań młodych konsumentów na rynku mleka 44
4.3. Reklama mleka w ocenie ankietowanych 64
V. STWIERDZENIA I WNIOSKI 68
VI. SPIS PIŚMIENNICTWA 71
VII. ANEKS

image_pdf