Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

PRACA LICENCJACKA-AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI
1.1. Podstawowe pojęcia motywacji. Funkcja motywacyjna w zarządzaniu
1.2. Modele motywacji
1.3. Teorie motywacji
1.3.1. Teorie treści
1.3.1.1. Teoria potrzeb Maslowa
1.3.1.2. Dwuczynnikowa teoria Herzberga
1.3.1.3. Teoria ERG Alderfera
1.3.1.4. Teoria X i Y McGregora
1.3.2. Teorie procesu
1.3.2.1. Teoria oczekiwań
1.3.2.2. Teoria celu
1.3.2.3. Teoria sprawiedliwości
1.3.3. Teoria wzmocnień Skinnera

ROZDZIAŁ 2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE POBUDZANIA MOTYWACJI
2.1. Motywacyjna funkcja kierownika
2.2. Motywacja przez partycypację
2.3. Rotacja pracy i jej wpływ na motywację
2.4. Poszerzenie zakresu obowiązków oraz atrakcyjność pracy
2.5. Forma zespołowa jako motywacyjna funkcja organizacji pracy

ROZDZIAŁ 3 MOTYWACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA KADRAMI
3.1. Szkolenia pracowników
3.2. System ocen
3.3. Planowanie ścieżek karier
3.4. Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

ROZDZIAŁ 4 SYSTEM MOTYWACYJNY W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ
4.1. Charakterystyka firmy
4.2. System motywacyjny w firmie

ROZDZIAŁ 5 BADANIA EMPIRYCZNE MOTYWACJI PRACOWNIKÓW W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ
5.1. Metodyka badań
5.2. Analiza wyników badań ankietowych

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKSY
WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW

image_pdf
Kategorie ZZL