Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

Praca licencjacka, Uniwersytet Szczeciński.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY
1. 1 Istota i znaczenie motywowania w działalności kierowniczej
1. 2 Wybrane teorie motywacyjne
1. 2. 1 Teoria potrzeb według A. Maslowa
1. 2. 2 Teorie X i Y McGregora
1. 2. 3 Inne koncepcje klasyfikacji potrzeb
1. 2. 4 Koncepcja potrzeb pracowników według D. McClellanda
1. 2. 5 Zadowolenie i niezadowolenie według Herzberga
1. 2. 6 Teoria oczekiwań V. H. Vrooma
1. 2. 7 Teoria ERG Alderfera
1. 3. Rodzaje środków motywacyjnych

ROZDZIAŁ II NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO
2. 1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy
2. 1. 1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń
2. 1. 2 Funkcje, oraz formy płac
2. 1. 3 Metody wartościowania pracy
2. 1. 4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy
2. 2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy
2. 2. 1 Negatywne, oraz pozytywne sposoby oddziaływania na podwładnych
2. 2. 2 Istota oceny pracownika

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
3. 1 Motywacja w polskich realiach
3. 2 Działalność przedsiębiorstwa X
3. 3 System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie X
3. 4 Zasady systemu premiowania działalności innowacyjnej pracowników
3. 5 Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników
3. 6 Korzyści wynikające z czynności motywowania

ROZDZIAŁ IV PRZEDSTAWIENIE, ORAZ DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO KADRY MENEDŻERSKIEJ W OPARCIU O WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANKIETY
4. 1 Cel, przedmiot, metody i zakres badań
4.2 Analiza czynników wpływających na kadrę menedżerską wynikająca z badań empirycznych
4. 3 Wnioski wynikające z badań. Propozycje usprawnień i modyfikacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie X

ZAKOŃCZENIE
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA
ANEKS – ANKIETA

image_pdf
Kategorie ZZL