Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS

Praca licencjacka
Nie broniona – brak zakończenia
Materiały z 2005 roku z ZUS-u w Krakowie

Wprowadzenie 3
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – charakterystyka. 6
2. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI 14
2.1 Analiza sił konkurencji 14
2.2 Analiza SWOT 17
3. Cele realizacji strategii. 18
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania 18
3.2. Pełna realizacja ustawowych zadań ZUS 19
3.2.1 Przejmowanie przez Kompleksowy System Informatyczny obsługi kolejnych zadań ZUS 19
3.2.2 Usprawnienie systemu informacyjnego w ZUS. 20
3.2.3 Rozwój systemu informacyjnego ZUS w celu zwiększenia wydajności przy optymalizacji kosztów funkcjonowania 21
3.2.4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w ZUS 21
3.2.5 Przygotowanie ZUS do działania po wejściu Polski do Unii Europejskiej 22
3.2.6 Realizacja zadań w zakresie naliczania kapitału początkowego 23
3.3. Usprawnienie obsługi świadczeniobiorców i płatników oraz klientów instytucjonalnych 23
3.3.1 Poprawa obsługi klientów indywidualnych 23
3.3.2 Poprawa obsługi klientów instytucjonalnych 24
3.3.3 Wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych do kontaktów ZUS z klientami. 24
3.4. Racjonalizacja gospodarowania środkami publicznymi 25
3.4.1 Zadaniowe planowanie wydatków 25
3.4.2. Wdrożenie planowania wieloletniego wydatków ZUS 26
3.4.3. Udoskonalenie procedur zakupów 27
3.4.4. Obniżenie kosztów wypłaty świadczeń 27
3.5. Restrukturyzacja organizacji i poprawa zarządzania zasobami ludzkimi 28
3.5.1. Racjonalizacja sieci placówek 28
3.5.2. Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi 29
3.5.3. Poprawa komunikacji wewnętrznej 29
3.6. Poprawa publicznego wizerunku ZUS 30
3.6.1 Opracowanie standardów informacji publicznej 30
3.6.2 Wdrożenie procedury analizy skarg i wniosków 30
4. Organizacja realizacji strategii 31
4.1. Harmonogram realizacji strategii 31
4.2. Skład i zadania zespołu sterującego 32
4.3. Monitorowanie wskaźników wykonania strategii 32

image_pdf