Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING

Praca magisterska: ilość stron 100, czcionka Times new Roman 12, bibliografia: 40 pozycji, wykresy: 43, tabele: 12.

Wstęp  2
Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące funduszy inwestycyjnych   4
1.1    Istota działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego   4
1.2    Ramy inwestycyjne funduszy zbiorowego lokowania w Polsce  8
1.3    Lokowanie środków w fundusz inwestycyjny  9
1.4    Podział funduszy inwestycyjnych według kryterium dokonywanych lokat  10
1.5    Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie  12
1.6    Formy prawne funduszy inwestycyjnych  28
Rozdział II. Fundusz inwestycyjny na rynku finansowym    31
2.1    Kierunki lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym   31
2.2    Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego   33
2.3    Aktywność funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce  36
2.3.1    Podstawowe zasady polskiego rynku publicznego  36
2.3.2    Podstawowe instytucje rynku publicznego w Polsce  38
2.3.3    Giełdowy rynek publiczny w Polsce  40
2.3.4    Pozagiełdowy rynek publiczny w Polsce  42
Rozdział III. Fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. oraz ING TFI S.A. 43
3.1 Ogólna charakterystyka TFI PZU S.A. 43
3.1.1 Fundusze inwestycyjne oferowane przez TFI PZU S.A. 44
3.2 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 59
3.2.1 Fundusze inwestycyjne należące do ING TFI S.A. 61
Rozdział IV. Porównanie wyników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU S.A. oraz ING  TFI S.A. 77
4.1 Fundusze rynku pieniężnego   77
4.2 Fundusze papierów dłużnych  80
4.3 Fundusze stabilnego wzrostu  82
4.4 Fundusze zrównoważone  85
4.5 Fundusze akcji 88
4.6 Fundusze ochrony kapitału  91
Podsumowanie i wnioski końcowe   93
Spis rysunków i tabel   95
Bibliografia   98

image_pdf