Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-2004

Praca magisterska – WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU.
Praca oceniona bardzo dobrze (5) w czerwcu 2006.

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ PIERWSZY 5
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ANALIZY FINANSOWEJ 5

1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Rodzaje sporządzanych analiz finansowych 11
3. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie oraz metody ich badania 13
3.1 Bilans 16
3.2 Rachunek zysków i strat 21
3.3 Rachunek przepływów pieniężnych 24
3.4 Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej 28

ROZDZIAŁ DRUGI 38
CHARAKTERYSTYKA FIRMY POLCARD I JEJ OTOCZENIA 38

1. Historia rozwoju rynku płatności kartowych 38
2. Perspektywy rozwoju rynku płatności kartowych 41
3. Konkurencja na rynku kart płatniczych w Polsce 43
4. Uczestnicy rynku płatności kartowych 50
5. Charakterystyka PolCardu – lidera na rynku płatności kartowych 52

ROZDZIAŁ TRZECI 55
ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI POLCARD S.A. 55

1. Etapy analizy finasowej 55
2. Analiza bilansu 57
3. Analiza rachunku zysków i strat 64
4. Analiza Przepływów Finansowych (Cash flow) 75
5. Analiza wskaŹnikowa 81

ROZDZIAŁ CZWARTY 90
WYKORZYSTANIE ANALIZY FINASOWEJ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 90

1. Przewidywane zmiany w systemie prawnym funkcjonowania przedsiębiorstwa 90
2. Zmiany w zakresie i metodach analizy finansowej 96
3. Zmiany w strategii finansowej przedsiębiorstwa 113

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 124
LITERATURA 126
SPIS TABLIC 128
SPIS RYSUNKÓW 129
SPIS WYKRESÓW 130

image_pdf