Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT

134 strony, 48 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA    5
1. Istota i funkcje podatku    5
2. Zasady podatkowe    10
3. Elementy konstrukcyjne podatku    14
4. Czynniki wpływające na kształt systemów podatkowych    19

ROZDZIAŁ II.
PODATKI POŚREDNIE W SYSTEMIE PODATKOWYM    24
1. Podatek od towarów i usług – charakterystyka ogólna    24
2. Podatek akcyzowy    37
3. Podatek od gier    44

ROZDZIAŁ III.
ZASADY STOSOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM    50
1. Ewidencja podatkowa    50
2. Studium przypadków rozliczania VAT przez nabywcę a nie sprzedawcę    52
3. Odliczenia i zwroty VAT przed zarejestrowaniem i po wyrejestrowaniu podatnika z rejestru podatników VAT    57

ROZDZIAŁ IV.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY PODATKU VAT    61
1. Zakres podmiotowy, zwolnienia i wyłączenia podmiotowe    61
2. Zakres przedmiotowy, zwolnienia i wyłączenia przedmiotowe    68
3. Opodatkowanie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie    84
4. Wnioski    89

ZAKOŃCZENIE    92
BIBLIOGRAFIA    94
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    98

image_pdf