Zmiana systemu podatkowego jako czynnik destabilizujący funkcjonowanie przedsiębiorstw

85 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. System podatkowy w warunkach transformacji
1.1. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
1.1.1. Definicja systemu podatkowego oraz jego funkcji
1.1.2. Cechy optymalnego systemu podatkowego
1.1.3. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego
1.2. Słabe strony polskiego systemu podatkowego
1.2.1. Obciążenie podatkowe poszczególnych grup
1.2.2. Problem nadmiernego fiskalizmu
1.2.3. Szara strefa

ROZDZIAŁ II. Wpływ zmian systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw
2.1. Kierunki przekształceń przepisów podatkowych dotyczących przedsiębiorstw
2.1.1. Dlaczego zmieniono przepisy podatkowe
2.1.2. Czego dotyczyły zmiany
2.1.3. Rola podatków w okresie transformacji
2.2. Wpływ zmian w systemie podatkowym na kształtowanie strategii przedsiębiorstw
2.2.1. Czy w warunkach transformacji podatki mogą być stabilne
2.2.2. Strategia długofalowa rozwoju przedsiębiorstwa
2.2.3. Stabilność podatków jako warunek ekspansji ekonomicznej przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. Ewolucja systemów podatkowych w krajach europejskich
3.1. Dochody budżetowe z tytułu podatków
3.2. Zmiany w podatkach dochodowych
3.2.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
3.2.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
3.3. Opodatkowanie majątku
3.4. Kierunki ewolucji systemu podatkowego w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. Reformy podatkowe w transformujących się gospodarkach
4.1. Węgierska reforma podatkowa
4.2. Reformy podatkowe w krajach nadbałtyckich
4.3. Wpływ reform podatkowych na strukturę dochodów budżetowych
4.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

WSTĘP

Współczesny świat biznesu, charakteryzujący się dynamicznymi zmianami i nieustannymi wyzwaniami, wymaga od przedsiębiorstw nie tylko elastyczności, ale także zdolności do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, w tym także do zmian w prawie podatkowym. Zmiany w systemie podatkowym są nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, wpływającym na decyzje strategiczne przedsiębiorstw oraz ich stabilność. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest dogłębne zbadanie i analiza wpływu zmian systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, z szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego rynku.

Podejmując temat zmiany systemu podatkowego jako czynnika destabilizującego funkcjonowanie przedsiębiorstw, praca ta stawia pytanie o to, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą dostosować swoje strategie i operacje do nowych ram prawno-podatkowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście gospodarek transformujących się, gdzie zmiany w prawie podatkowym mogą występować częściej i być bardziej znaczące. Praca ta zatem koncentruje się na analizie skutków tych zmian, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale również społecznej i prawnej.

W pracy tej zbadano i przeanalizowano różne aspekty zmian w systemach podatkowych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Skupiając się na konkretnych przykładach reform podatkowych, praca ta dostarcza istotnych wniosków dotyczących wpływu tych zmian na decyzje strategiczne i operacyjne przedsiębiorstw. Dzięki temu, praca ta stanowi nie tylko istotny wkład teoretyczny, ale również praktyczny przewodnik dla przedsiębiorstw i decydentów, wskazujący, jak radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającego się otoczenia podatkowego.

W rozdziale I, zatytułowanym „System podatkowy w warunkach transformacji”, dokonano analizy ogólnej charakterystyki systemu podatkowego, z uwzględnieniem jego definicji, funkcji oraz cech optymalnego systemu. Szczególną uwagę poświęcono polskiemu systemowi podatkowemu, identyfikując jego słabe strony, takie jak obciążenie podatkowe poszczególnych grup społecznych, problem nadmiernego fiskalizmu, czy zagadnienie szarej strefy.

Rozdział II, „Wpływ zmian systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw”, skupia się na konsekwencjach przekształceń przepisów podatkowych dotyczących przedsiębiorstw. Analizie poddano przyczyny oraz zakres tych zmian, zastanawiając się, czy w warunkach transformacji podatki mogą być stabilne oraz jak wpływają one na kształtowanie długofalowych strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Trzeci rozdział, „Ewolucja systemów podatkowych w krajach europejskich”, przedstawia szerszy kontekst dochodów budżetowych z tytułu podatków, zmiany w podatkach dochodowych, opodatkowanie majątku oraz ogólne kierunki ewolucji systemu podatkowego w Unii Europejskiej.

Ostatni, czwarty rozdział, „Reformy podatkowe w transformujących się gospodarkach”, przybliża konkretne przypadki reform podatkowych w wybranych krajach, takich jak Węgry czy kraje nadbałtyckie, oraz ich wpływ na strukturę dochodów budżetowych.

Celem pracy jest nie tylko analiza teoretyczna, ale również praktyczne wskazanie, jak zmiany w systemie podatkowym mogą wpływać na decyzje strategiczne przedsiębiorstw oraz ich zdolność do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Praca zamyka się wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych analiz oraz bibliografią i spisem tabel i rysunków, które ułatwiają zrozumienie i wizualizację przedstawionych danych.

image_pdf