Zjawisko alkoholizmu w rodzinie jako problem społeczny i jego wymiary

67 stron, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp

Część pierwsza – społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu
1. Definicje i stadia uzależnień.
2. Typologie uzależnień
1.1. Alkoholizm
1.2. Narkomania
1.3. Nikotynizm
1.4. Internet i gry komputerowe
3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom
4. Skutki uzależnień
5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom.
5.1. Sfera organizacji pozarządowych
5.2. Organizacje rządowe

Część druga – badawcza
1. Przeprowadzenie badań wśród młodzieży w wieku 11-15 lat.
2. Wnioski z przeprowadzonych badań wśród młodzieży w wieku  11-15 lat
1. Przeprowadzenie badań wśród grupy uczestników zajęć terapeutycznych AA.
4. Wnioski z przeprowadzonych badań wśród uczestników spotkania AA

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

image_pdf