Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji.

SPIS TREŚCI

Spis treści……………………………………………..2
Wykaz ważniejszych skrótów…………………………………………..3

Wstęp…………………………………………….4

Rozdział I Pojęcie i charakter zawieszenia postępowania egzekucyjnego………………..6

Rozdział II Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego do zawieszenia postępowania egzekucyjnego … 12

Rozdział III Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu………………………………………….18
§1 Uwagi wprowadzające………………………………..18
§2 Przesłanka braku zdolności procesowej i przedstawiciela ustawowego po stronie wierzyciela lub dłużnika … 18
§3 Zawieszenie postępowania w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika … 22
§4 Inne przesłanki zawieszenia postępowania………………………………….26

Rozdział IV Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek…………………………………………29
§1 Uwagi wprowadzające………………………………..29
§2 Zawieszenie postępowania na wniosek wierzyciela i dłużnika…………………………29
§3 Zawieszenie postępowania na wniosek uczestnika postępowania, w sytuacji gdy złożono skargę na czynności komornika albo zażalenie na postanowienie sądu … 34
§4 Zawieszenie postępowania na wniosek powoda z powództwa przeciwegzekucyjnego w trybie zabezpieczenia tego powództwa … 38

Rozdział V Skutki prawne zawieszenia postępowania egzekucyjnego………………44

Rozdział VI Podjęcie i umorzenie zawieszonego postępowania egzekucyjnego … 48

Wnioski…………………………………………56
Bibliografia…………………………………….58

image_pdf