Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sytuacji majątkowo-finansowej

Praca magisterska – Politechnika Lubelska

Pełny tytuł:
„Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie *****”

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analizy ekonomiczno – finansowej
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa

Rozdział II Metody analizy finansowej

2.1. Metody analizy ekonomicznej
2.2. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
2.3. Metody analizy finansowej
2.4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa
2.4.1. Wskaźniki płynności finansowej
2.4.2. Wskaźniki rentowności
2.4.3. Wskaźniki sprawności działania
2.4.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział III Charakterystyka Spółki ***** oraz jej otoczenia

3.1. Historia spółki
3.2. Przedmiot i zakres działania
3.3. Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Otoczenie rynkowe oraz główne rynki zbytu

Rozdział IV Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sprawozdań finansowych *****

4.1. Analiza czynników zewnętrznych
4.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej
4.3. Analiza rachunku zysków i strat
4.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej *****
4.4.1. Ocena płynności finansowej Spółki
4.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa
4.4.3. Wskaźniki sprawności działania
4.4.4. Wskaźniki zadłużenia

Zakończenie

Załączniki
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów i schematów

image_pdf