Zasiłek dla bezrobotnych

Praca licencjacka, WSAiZ w Przemyślu

SPIS TREŚCI
Wstęp 4
ROZDZIAŁ I
BEZROBOCIE-BEZROBOTNY- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POJĘĆ 5
1.1. Bezrobocie- charakterystyka zjawiska 5
1.2. Pomiar bezrobocia 8
1.3. Pojęcie bezrobotnego 11
ROZDZIAŁ II
FORMY ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 16
2.1. Wolny rynek jako środek zaradczy bezrobociu 16
2.2. Usługi rynku pracy służące łagodzeniu skutkom bezrobocia. 18
2.3. Instytucje rynku pracy 21
2.4. Rozwiązania dla szczególnych grup bezrobotnych 24
ROZDZIAŁ III
PRZESŁANKI NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU 29
3.1. Funkcja zasiłku dla bezrobotnych i jego wpływ na bezrobocie. 29
3.2. Zasady nabycia prawa do zasiłku. 32
ROZDZIAŁ IV
OKRES POBIERANIA I WYMIAR ZASIŁKU 36
4.1. Okres zasiłkowy 36
4.2. Wymiar zasiłku 37
4.3. Zasiłek dla osób pracujących za granicą 39
ROZDZIAŁ V
ROSZCZENIA BEZROBOTNEGO NA DRODZE ADMINISTRACYJNEJ 44
5.1. Postępowanie odwoławcze 44
5.2. Skarga sądowa 48
ROZDZIAŁ VI
UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU I ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA 54
6.1. Utrata prawa do zasiłku. 54
6.2. Zwrot nienależnego świadczenia 56
Zakończenie 59
Wykaz literatury 60

image_pdf