Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Praca licencjacka; Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie; kierunek: Politologia; specjalność: Administracja z elementami Obsługi Celnej. Praca napisana pod kierunkiem dr. Jacka Przybojewskiego. Warszawa 2002

Wstęp ………………………….…………………………………………………… 3
Rozdział 1 Zabójstwo ……………………………………………………….. 5
1.1 Znamiona i zakres odpowiedzialności za zabójstwo …………….. 5
1.2 Kwalifikowane postacie zabójstwa …………………………….. 8
1.2.1 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem ……………………. 8
1.2.2 Zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, lub rozbojem ………………………………………………………… 8
1.2.3 Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie …………………………………………………………… 9
1.2.4 Zabójstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych ………………………………………………….. 9
1.2.5 Zabicie jednym czynem więcej niż jednej osoby ………………. 10
1.2.6 Uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo ………………… 10
1.3 Uprzywilejowane postacie zabójstwa …………………………… 12
1.3.1 Zabójstwo z afektu ……………………………………………… 12
1.3.2 Zabójstwo eutanatyczne ………………………………………… 13
1.3.3 Namowa lub pomoc do samobójstwa ………………………….. 15
1.3.4 Dzieciobójstwo ………………………………………………… 17
Rozdział 2 Nieumyślne spowodowanie śmierci …………………………… 20
Rozdział 3 Karalna aborcja ………………………………………………… 22
3.1 Przypadki dopuszczalności aborcji …………………………….. 23
3.2 Przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej ………………… 26
3.3 Przerwanie ciąży za zgodą kobiety ciężarnej …………………… 28
3.4 Śmierć kobiety jako kwalifikujące następstwo aborcji ………… 31
Rozdział 4 Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała ……………………….. 33
4.1 Ciężki uszczerbek na zdrowiu ………………………………….. 36
4.2 Średnie (zwykłe) i lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia …………………………………………………………. 41
Rozdział 5 Odpowiedzialność za udział w bójce lub pobiciu ………………. 45
5.1 Przesłanki odpowiedzialności za udział w bójce lub pobiciu …. 47
5.2 Typy kwalifikowane bójki lub pobicia ………………………… 49
Rozdział 6 Narażenie na niebezpieczeństwo ……………………………….. 52
6.1 Znamiona przestępstwa oraz typ kwalifikowany…………………… 52
6.2 Narażenie na chorobę …………………………………………… 55
6.3 Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie ………………….. 57
Zakończenie ……………………………………………………. 59
Bibliografia …………………………………………………….. 60

image_pdf