Zarządzanie w hotelarstwie na przykładzie hotelu Gajewo

Praca z Warszawy, kierunek Turystyka i Rekreacja. 79 stron.

WSTĘP
Rozdział 1.  NAUKOWE POGLĄDY NA ZARZĄDZANIE
1.1. Hotelarstwo jako dziedzina aktywności gospodarczej
1.2. Historia nauki o zarządzaniu
1.3 Współczesne teoretyczne poglądy na zarządzanie
Rozdział 2. ZARZĄDZANIE HOTELEM „GAJEWO”
2.1. Historia i współczesność hotelu
2.2. Funkcje kierowania w praktycznej działalności hotelu
Rozdział 3.  WPŁYW PRZYJĘTEGO MODELU ZARZĄDZANIA NA WYNIKI HOTELU „GAJEWO”
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABLIC
SPIS ILUSTRACJI
SPIS FOTOGRAFII

image_pdf