Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego

Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego wśród uczniów szkół średnich – praca magisterska, 112 stron

WSTĘP 4
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 6
1. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE W LITERATURZE 6
1.1. Niedostosowanie społeczne – terminologia 6
1.2. Uwarunkowania niedostosowania społecznego 9
1.2.1. Uwarunkowania biologiczne niedostosowania społecznego 10
1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe niedostosowania społecznego 11
1.3. Typologia niedostosowania społecznego 22
1.4. Przejawy niedostosowania społecznego 25
2. CHARAKTERYSTYKA OKRESU DOJRZEWANIA 27
2.1. Dojrzewanie biologiczne ( fizyczne, somatyczne ) 28
2.2. Dojrzewanie psychiczne 30
2.3. Dojrzewanie społeczne 33
3. MODELE PROFILAKTYKI 35
3.1. Edukacja w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego w rodzinie i w szkole 41
3.1.1. Edukacja w rodzinie 41
3.1.2. Edukacja w szkole 44
3.2. Model opieki medycznej w szkole 46
3.3. Rola magistra pielęgniarstwa w profilaktyce niedostosowania społecznego 49
II. CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 51
4. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ 51
4.1. Cel pracy i problemy badawcze 51
4.2. Metoda badawcza 52
4.3. Opis wybranej metody i uzasadnienie jej wyboru 55
4.4. Organizacja badań 56
III. CZĘŚĆ BADAWCZA 57
5. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 57
5.1. Charakterystyka osób badanych 57
5.2. Wiedza uczniów na temat niedostosowania społecznego 58
5.3. Samoocena zachowań własnych młodzieży 61
5.4. Opinia młodzieży o ich własnych rodzinach 71
5.5. Opinie uczniów na temat szkoły 76
5.6. Znaczenie środowisk rówieśniczych i subkultur dla młodzieży
szkolnej 88
5.7. Zapotrzebowanie badanej młodzieży na przedmiot – wychowanie zdrowotne – w ramach którego omawiano by problemy związane problemy związane ze zjawiskiem niedostosowania społecznego 93
IV. WNIOSKI 100
V. STRESZCZENIE 103
VI. BIBLIOGRAFIA 105
VII. ANEKS 109

image_pdf